การรับสมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ผู้สมัครสามารถเข้าสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://pretest.rwb.ac.th ตามกำหนดดังนี้
 • 1. ลงทะเบียนสมัครสอบ วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
 • 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและชำระเงิน วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • 3. ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ http://pretest.rwb.ac.th กรณีมีปัญหา ติดต่อได้ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วภายในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
 • 4. กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
 • 5. ประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ http://pretest.rwb.ac.th และป้ายประกาศผลการสอบบริเวณใต้อาคาร สิริยาคาร
 • 1.1 เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ของโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้มีโอกาสทดสอบศักยภาพ และความรู้ของตนเองในการเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • 1.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีโอกาสเข้ามารู้จักโรงเรียน และเยี่ยมชม โรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 4 มกราคม -31 มกราคม 2561

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2561

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่