รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่ สถานะการชำระเงิน
1 เด็กหญิงภัทรธิดา เฉลิมพล ป.5 สรรพาวุธวิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
2 เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมมา ป.6 วัดราษฎร์บูรณะ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
3 เด็กหญิงศุภัสรา ส้มเขียวหวาน ป.6 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
4 เด็กหญิงจิรธิดา วิเศษชาติ ป.6 ยินดีวิทย์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
5 เด็กหญิงจุฑามาศ สร้อยเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีสมุทรปราการ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
6 เด็กหญิงสุฐิตา นุพันธ์รัตนเทวัญ ป.6 พิพัฒนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
7 เด็กชายวรพล ตันเจิญ ป.6 ยินดีวิทย์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
8 เด็กหญิงณัฐนันท์ พรทรัพย์สิน ป.5 เซนโยเซฟทิพวัล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
9 เด็กหญิงกิตติมา สอนกลิ่น ป.6 เซนต์โยเซฟ ทิพวัล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
10 เด็กหญิงธนัชพร ดีประดิษฐ์ ป.6 พิพัฒนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
11 เด็กชายกีรติกร จันทร์แสง ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
12 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขอำไพจิตร ป.6 วัดบางพลีใหญ่ใน 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
13 เด็กหญิงอารยา เมธาพิสุทธิ์ ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
14 เด็กหญิงมนัสนันท์ จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 3 บางพลีราษฎร์บำรุง 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
15 เด็กชายรามิล วิชัยรัตน์ ป.6 วัดบางพลีใหญ่ใน 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
16 เด็กชายณัฐภัทร รุ่งอรุณ ป.6 เพาะปัญญา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
17 เด็กหญิงสิริมา วงศ์จันทรา ป.6 สมาหารศึกษา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
18 เด็กหญิงณฐมน ศุข​บุญ​มา​ก​ ป.5 โรงเรียน​สุข​เจริญ​ผล​แพร​กษา​ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
19 เด็กหญิงอิษยา สังข์ทอง ป.6 กรุงเทพพิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
20 เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ราชวินิตบางแก้ว 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
21 เด็กชายศิริ แสนสม ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
22 เด็กชายธนกร มาลีแย้ม ป.6 คลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
23 เด็กหญิงญาณิศา หงษ์ผ้วย ป.5 พระหฤทัยคอนเเวนต์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
24 เด็กชายรวินท์วิชญ์พงศ์ศุลี กิจควร ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
25 เด็กชายปธานิน จันทร์เปรม ป.6 มารดานฤมล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
26 เด็กชายวชิรวิทย์ พิชัยจารุเวศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์ วิเทศ ร่มเกล้า 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
27 เด็กหญิงนวพร ปัญญายงค์ ป.6 สุขเจริญผล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
28 เด็กหญิงปณิชา ศรีบุญเรือง ป.6 เซนค์โยเซฟทิพวัล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
29 เด็กหญิงพิชญา อนันตวรานนท์ ป.5 พิพัฒนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
30 เด็กหญิงปาณิสรา ธารานิติกุล ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
31 เด็กชายศุถกฤต พินยงค์ ป.6 ศรีวิทยาปากน้ำ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
32 เด็กหญิงนิลุบล เหิกขุนทด ป.6 สุขเจริญผลแพรกษา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
33 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีริทน ป.6 มารดานฤมล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
34 เด็กหญิงภารดี รพีศักดิ์ ป.5 พิพัฒนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
35 เด็กหญิงอรไพลิน พิลึก ป.6 ลาซาล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
36 เด็กชายภาวัต รพีศักดิ์ ป.5 พิพัฒนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
37 เด็กชายณัฐพงษ์ แก่นจักร ป.5 วัดบางพลีใหญ่ใน 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
38 เด็กชายรวิกร ศาลารักษ์ ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
39 เด็กชายสิปปกรณ์ สองศรี ป.6 โรงเรียนพระแม่มารี 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
40 เด็กหญิงวรรธนภร กิติภาวงค์ ป.4 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
41 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรม่อม ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
42 เด็กชายปิยวัฒน์ อินสุข ป.6 กรุงเทพพิทยาคม 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
43 เด็กหญิงอัจฉริยา จุวิวัฒน์ ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
44 เด็กหญิงปิ่นนภัส รอดพลู ป.5 พิพัฒนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
45 เด็กชายอัครภณ ฉิมวงษ์ ป.6 อัสสัมชัญระยอง 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
46 เด็กชายรัฐวิชญ์ มีชัย ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
47 เด็กชายชนกันต์ เฉยสอาด ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
48 เด็กชายชยณัฐ ศรีสากล ป.5 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
49 เด็กหญิงจิดาภา น้อยบรรจง ป.6 ลาซาล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
50 เด็กหญิงปราณปรียา นาเวียง ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
51 เด็กหญิงมนฑกานต์ จันทร์เกษม ป.6 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
52 เด็กชายธีรภัทร์ ม่วงน้อย ป.6 ทรงวิทยา แบริ่ง 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
53 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน เหลืองอ่อน ป.6 สุขเจริญผลแพรกษา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
54 เด็กหญิงศุภสิริ แดนไกวัลแก้ว ป.4 วัดบางพลีใหญ่ใน 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
55 เด็กหญิงสิรินดา เอี้ยงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
56 เด็กหญิงชนภัทร ชิติธำรงกุล ป.6 มารดานฤมล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
57 เด็กหญิงเปมิกา พุทธสุข ป.5 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
58 เด็กหญิงธนัชพร เนตรยัง ป.4 โรงเรียน เซนต์โยเซพ บางนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
59 เด็กหญิงภัทรลาภา สาธุพันธ์ ป.6 มารดานฤมล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
60 เด็กหญิงปุญญิสา พรหมชาติ ป.6 ลาซาล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
61 เด็กหญิงวรรณิก กิติภาวงค์ ป.5 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
62 เด็กชายศาสตราวุฒิ ชนะบำรุง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ราชวินิตบางแก้ว 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
63 เด็กหญิงเพลินพิชญา เมืองจันทร์ ป.6 มารดานฤมล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
64 เด็กชายณฐกร คำภาพ ป.6 พิพัฒนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
65 เด็กหญิงณัฐฐาพร มานะธำรง ป.6 สุขเจริญผลแพรกษา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
66 เด็กหญิงกมลชนก น้ำรักษ์ ป.5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
67 เด็กชายธนากรณ์ ซุ้นเจริญ ป.6 มารดานฤมล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
68 เด็กหญิงปภัสรา ประสงค์สืบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
69 เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณ์ ป.6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
70 เด็กหญิงด.ญ. สิรีธร แก้วบางพลี ป.6 ทรงวิทย์ เทพารักษ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
71 เด็กชายวรเมศร์ ยืนยง ป.6 โรงเรียนลาซาล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
72 เด็กชายฐิติพัฒน์ กุมารกาศ ป.6 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
73 เด็กหญิงปาระมี เฉลิมวิดศษพล มัธยมศึกษาปีที่ 3 บางบ่อวิทยาคม 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
74 เด็กชายอนุศร เรืองฤทธิ์ ป.6 ประภามนตรีบางนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
75 เด็กชายภัคพล หวังเอกกวิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ราชวินิตบางแก้ว 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
76 เด็กหญิงพิสาศิณี ดวงทุเรศ ป.6 วัดสลุด 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
77 เด็กชายจิรพัทธ์ ธรรมพรวาที มัธยมศึกษาปีที่ 2 สารสาสวิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
78 เด็กชายธัชชัย เนาวรัตน์ ป.6 ศรี่เอี่อมอนุสรณ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
79 เด็กชายวสิษฐ์พล ตระกูลสิทธิศรี ป.6 ทอรัก 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
80 เด็กหญิงพรพรรษา กรศุภอานนท์ ป.4 ศรีวิทยาปากน้ำ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
81 เด็กชายนัทธพงศ์ มงคลสวัสดิ์ ป.5 กรุงเทพพิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
82 เด็กชายอริย์ธัช จรัสแสงชัยรัฐ ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
83 เด็กหญิงภารดี หาญภาณุศรี ป.6 ลาซาลกรุงเทพ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
84 เด็กหญิงณฐมน ศรีโพนทัน ป.5 พิพัฒนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
85 เด็กชายรัฐกานต์ ควรผดุง ป.6 ทอรัก 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
86 เด็กหญิงภัทรณัฐ ฟุ้งธานีรัตน์ ป.5 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
87 เด็กชายภควัต ทำเลนา ป.6 โรงเรียนสาธิตบางนา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
88 เด็กชายณัฐชนน อุ่นใจ ป.6 สรรพาวุธวิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
89 เด็กหญิง พิชามญธุ์ ศักดิ์ธนวัฒน์ ป.5 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
90 เด็กชายปริญญา โคตรสุโน มัธยมศึกษาปีที่ 3 บางแก้วประชาสรรค์ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
91 เด็กหญิงวีรวรรณ หงิมเสงี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมวัดด่านสำโรง 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
92 เด็กหญิงกชพร มิ่งขวัญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมวัดด่านสำโรง 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
93 เด็กหญิงศุภรดา นุ่มอยู่ ป.5 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
94 เด็กหญิงปาณิสรา มงคลสวัสดิ์ ป.4 กรุงเทพพิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
95 เด็กชายณัฐพงศ์ ช้างวิจิตร ป.6 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
96 เด็กชายภาวัต ไผ่ธนโชต ป.6 วัดท่ามะปราง 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
97 เด็กหญิงณิชารัศม์ พีระศักดิ์ภักดี ป.6 สารสาสน์วิเทศน์สุวรรณภูมิ 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
98 เด็กชายพงศพัศ จิตรกสิกร ป.6 กรุงเทพพิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
99 เด็กหญิงมณลดา พรพิชิตพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เซนต์โยเซฟทิพวัล 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
100 เด็กชายจิรกร โพธิจักร์ ป.4 กรุงเทพพิทยา 14 ม.ค. 62 รอยืนยัน
ข้อมูลทั้งหมด 1489 รายการ
จำนวน 15 หน้า

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 14 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 9 กุมภาพันธ์ 2562

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2562

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่