รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่ สถานะการชำระเงิน
1 เด็กหญิงภิญญดา ไชยสุขทักษิณ ป.5 กรุงเทพพิทยา 1 ม.ค. 61 รอยืนยัน
2 เด็กหญิงธาราภรณ์ มีแทน ป.6 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ 1 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
3 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สิทธิสุข ป.6 สมาหารศึกษา 1 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
4 เด็กหญิงชาริษา ชลายนนาวิน ป.6 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 1 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
5 เด็กชายวิศรุต ละมั่งทอง ป.6 ลาซาล 1 ม.ค. 61 รอยืนยัน
6 เด็กหญิงแพรวาพรรณ เพชรผ่อง ป.6 สุขเจริญผล 2 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
7 เด็กชายศุภณัฐ เกษมวราภรณ์ ป.5 สมาหารศึกษา 2 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
8 เด็กชายธีรพงศ์ สายวรณ์ ป.6 คลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) 2 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
9 เด็กหญิงกมลฉัตร เขียนนิลศิริ ป.6 สุขเจริญผล 2 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
10 เด็กหญิงตรีชดา ศรีสอาด ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 2 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
11 เด็กหญิงกุลดรินทร์ หมู่พยัค ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี 10ปีสปช. 2 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
12 เด็กหญิงแพรไพลิน มหามงคลล์ ป.6 ลาซาล 4 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
13 เด็กหญิงพัชริยา มุทุสิทธิ์ ป.6 สุขเจริญผล 4 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
14 เด็กหญิงณิชา ไชยะโพธิ์ ป.6 ทรงวิทยา 4 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
15 เด็กชายปกรณ์ ประธาน ป.6 ศรีวิทยาปากน้ํา 4 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
16 เด็กหญิงกานต์สิรี ญาณเกียรติพงศ์ ป.6 อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 4 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
17 เด็กหญิงธรรมชาติ ชื่นพิมล ป.6 กฤตศิลป์วิทยา 4 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
18 เด็กหญิงณัฐนันท์ สกุลดำรงค์พานิช ป.6 เซยต์โยเซฟบางนา 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
19 เด็กชายคีรีวีร์ วัชรปาน ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
20 เด็กชายด.ช.กัญจน์ เจียง ป.6 พัฒนาเด็กขอนแก่น 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
21 เด็กชายวรปรัชญ์ ปลื้มใจ ป.6 ศรีวิทยาปากน้ำ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
22 เด็กหญิงศิรดา จันทพันธ์ ป.6 รุ่งอรุณวิทยา 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
23 เด็กชายณัฐภัทร แก้วทิพย์รักษ์ ป.6 ศรีวิทยาปากน้ำ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
24 เด็กชายกันตชาติ ศรีเเสงเมือง ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 ม.ค. 61 รอยืนยัน
25 เด็กชายทีฆทัศน์ พ่วงแก้ว ป.6 บ้านหนองบอน นันนานนท์ อนุสรณ์ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
26 เด็กหญิงณัชชา ตันเจริญ ป.6 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
27 เด็กหญิงภัทราพร ไทยแก้ว ป.6 สุขเจริญผล 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
28 เด็กหญิงอนัญญา กองกุหลาบ ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
29 เด็กชายพงศ์วิชญ์ ศุภเวศยสกุล ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
30 เด็กหญิงวรัชญา สิทธิโชติเดชาสกุล ป.6 เตรียมปริญญานุสรณ์ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
31 เด็กหญิงพิมพ์ลดา กันยาลัง ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 5 ม.ค. 61 รอยืนยัน
32 เด็กชายวนันต์ชัย โคตรศรีเมือง ป.6 เตรียมปริญญานุสรณ์ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
33 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสนาธรรม ป.5 สุขเจริญผลแพรกษา 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
34 เด็กหญิงธนภรณ์ จำรูญจารีต ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภุมิ 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
35 เด็กหญิงยิ่งรัก โพธิ์สุข ป.6 โรงเรียนประภามนตรี 3 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
36 เด็กชายธนดล กระต่ายเพชร ป.6 โรงเรียนวัดบางนานอก 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
37 เด็กชายเจษฎาพร แสงสุข ป.6 ประภามนตรี 3 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
38 เด็กหญิงวชิราภรณ์ คล่ำคง ป.6 เซนต์โยเซฟ บางนา 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
39 เด็กหญิงปรียาภรณ์ สาระนิตย์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช.) 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
40 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ กลีบรักซ้อน ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช 5 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
41 เด็กหญิงณัฐณิชา นาควรสุข ป.6 อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 6 ม.ค. 61 รอยืนยัน
42 เด็กหญิงสิริวรรณ แพรกนก ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
43 เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีสุขโต ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
44 เด็กชายภคินทร เฉลิมชัย ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
45 เด็กหญิงกนกรดา พังโพธิ์ ป.6 เตรียมปริญญานุสรณ์ 6 ม.ค. 61 รอยืนยัน
46 เด็กหญิงรินรดา วงศ์รัศมีธรรม ป.4 ลาซาล 6 ม.ค. 61 รอยืนยัน
47 เด็กหญิงแก้วกัลยรัตน์ ศรีสุวรรณ ป.6 สุขเจริญผล(เทพารักษ์) 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
48 เด็กหญิงนพวรรณ อุดมพิทักษ์ ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
49 เด็กหญิงปรียพัทธ์ งามขำ ป.6 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
50 เด็กชายพชรพล พินิจกิจ ป.4 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
51 เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดปรีดี ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
52 เด็กหญิงปารณีย์ กลกิจ ป.6 อรรถวิทย์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
53 เด็กหญิงสุกฤตยา ตาสาย ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
54 เด็กหญิงปพิชญา จุ้ยกะมุทร์ ป.6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
55 เด็กหญิงภัชภิชา เอี่ยมเอก ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
56 เด็กชายสุวีร์อัศม์ อักษรกริช ป.6 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
57 เด็กหญิงชญาภา ชมสวัสดิ์ ป.6 สุขเจริญผลเทพารักษ์ 6 ม.ค. 61 รอยืนยัน
58 เด็กชายเตวิช บุตยา ป.6 โรงเรียนศรีดรุณ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
59 เด็กหญิงปวริศา ศิริโชติ ป.6 เซนโยเซพทิพวัล 6 ม.ค. 61 รอยืนยัน
60 เด็กชายพิธาน แย้มผะอบ ป.6 สายน้ำทิพย์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
61 เด็กหญิงเมธิชนา โรจนะสมิต ป.6 พระหฤทัยคอนแวนต์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
62 เด็กหญิงแทนขวัญ สัตตรัตน์พงษ์ ป.6 กว่างเจ้า 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
63 เด็กชายประเมศร์ สาระโท ป.6 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
64 เด็กหญิงศศิกานต์ วันทองทักษ์ ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช.) 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
65 เด็กชายอาศิระ วงษ์บัวแก้ว ป.6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
66 เด็กชายอานันทนะ วงษ์บัวแก้ว ป.4 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
67 เด็กชายอนาวิล วงษ์บัวแก้ว ป.4 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
68 เด็กหญิงวรรณิดา สงวนเตชะตระกูล ป.6 เซนต์โยเซฟ บางนา 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
69 เด็กชายชยางกูร เถาว์วัลดี ป.6 สุขเจริญผล 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
70 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เจริญงามเมือง ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
71 เด็กชายภูมิพัฒน์ สมานเกียรติสกุล ป.6 โรงเรียนพิพัฒนา 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
72 เด็กชายเบญสิริ เบญจาวิจิตร ป.5 สารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
73 เด็กชายปัณณธัตฐ์ เย็นไธสง ป.6 ป้วยฮั้ว 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
74 เด็กชายนัฐนนท์ เเสงพายัพ ป.6 วัดตะกล่ำ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
75 เด็กชายณภัทร ตีรกิตติพันธุ์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
76 เด็กชายฐิติภูมิ ยอแสง ป.6 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
77 เด็กชายพาทศ โอชะกลิ่น ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์​ 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
78 เด็กหญิงชนพัฒน์ บุษบรรณ ป.6 ประภามนตรี 3 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
79 เด็กชายปัณณกัญจน์ สุรวัฒนาวรรณ ป.5 ลาซาล 6 ม.ค. 61 รอยืนยัน
80 เด็กชายก่อ กล่อมประเสริฐ ป.6 สุขเจริญผล 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
81 เด็กหญิงไม้งาม มงคลเข็ม ป.6 เซนต์โยเซฟ บางนา 6 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
82 เด็กชายกันต์ธีร์ แจ่มกระจ่าง ป.6 สุขเจริญผล เทพารักษ์ 6 ม.ค. 61 รอยืนยัน
83 เด็กหญิงจิรภิญญา รถมณี ป.6 ศรีเอื่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
84 เด็กหญิงนัชนิฌา นิลเทพ ป.6 วัดตะกล่ำ 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
85 เด็กหญิงศตพร ตันคิกุล ป.6 เซนต์โยเซฟบางนา 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
86 เด็กชายอนันตชัย ก่อเกียรติเสถียร ป.6 พิพัฒนา 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
87 เด็กหญิงธันยากานต์ ศิรทิพย์ชุติกุล ป.6 มารดานฤมล 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
88 เด็กชายธนพนธ์ อูปนวล ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
89 เด็กหญิงทัตพร บวรชุติวัต ป.6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
90 เด็กหญิงหยาดทิพย์ เสมาทอง ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
91 เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์ เกิดด้วง ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี 7 ม.ค. 61 รอยืนยัน
92 เด็กชายธนัฐอรรจน์ เกิดด้วง ป.4 อนุบาลเคหะบางพลี 7 ม.ค. 61 รอยืนยัน
93 เด็กชายจิรายุ การินทร์ ป.6 ่ลาซาล 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
94 เด็กชายวีรภัทร เตียนพลกรัง ป.6 สมาหารศึกษา 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
95 เด็กชายนพพร สำลี ป.6 กฤตศิลป์วิทยา 7 ม.ค. 61 รอยืนยัน
96 เด็กชายธีทัต ชัยฤกษ์ ป.6 ศรีวิทยาปากน้ำ 7 ม.ค. 61 รอยืนยัน
97 เด็กชายธนโชติ มีถม ป.6 กรุงเทพพิทยา 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
98 เด็กชายอนพัทย์ ยอดแก้ว ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
99 เด็กหญิงเปมิกา ปั้นวงศ์รอด ป.6 เซนต์โยเซฟบางนา 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
100 เด็กชายพิศุรวีณ์ ทรัพย์ยิ่ง ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 ม.ค. 61 ชำระแล้ว
ข้อมูลทั้งหมด 1346 รายการ
จำนวน 14 หน้า

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 4 มกราคม -31 มกราคม 2561

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2561

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่