รายชื่อนักเรียนสมัครเสร็จสมบูรณ์

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 เด็กหญิงธาราภรณ์ มีแทน ป.6 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ 1 ม.ค. 61
2 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สิทธิสุข ป.6 สมาหารศึกษา 1 ม.ค. 61
3 เด็กหญิงชาริษา ชลายนนาวิน ป.6 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 1 ม.ค. 61
4 เด็กหญิงแพรวาพรรณ เพชรผ่อง ป.6 สุขเจริญผล 2 ม.ค. 61
5 เด็กชายศุภณัฐ เกษมวราภรณ์ ป.5 สมาหารศึกษา 2 ม.ค. 61
6 เด็กชายธีรพงศ์ สายวรณ์ ป.6 คลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) 2 ม.ค. 61
7 เด็กหญิงกมลฉัตร เขียนนิลศิริ ป.6 สุขเจริญผล 2 ม.ค. 61
8 เด็กหญิงตรีชดา ศรีสอาด ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 2 ม.ค. 61
9 เด็กหญิงกุลดรินทร์ หมู่พยัค ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี 10ปีสปช. 2 ม.ค. 61
10 เด็กหญิงแพรไพลิน มหามงคลล์ ป.6 ลาซาล 4 ม.ค. 61
11 เด็กหญิงพัชริยา มุทุสิทธิ์ ป.6 สุขเจริญผล 4 ม.ค. 61
12 เด็กหญิงณิชา ไชยะโพธิ์ ป.6 ทรงวิทยา 4 ม.ค. 61
13 เด็กชายปกรณ์ ประธาน ป.6 ศรีวิทยาปากน้ํา 4 ม.ค. 61
14 เด็กหญิงกานต์สิรี ญาณเกียรติพงศ์ ป.6 อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 4 ม.ค. 61
15 เด็กหญิงธรรมชาติ ชื่นพิมล ป.6 กฤตศิลป์วิทยา 4 ม.ค. 61
16 เด็กหญิงณัฐนันท์ สกุลดำรงค์พานิช ป.6 เซยต์โยเซฟบางนา 5 ม.ค. 61
17 เด็กชายคีรีวีร์ วัชรปาน ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 5 ม.ค. 61
18 เด็กชายด.ช.กัญจน์ เจียง ป.6 พัฒนาเด็กขอนแก่น 5 ม.ค. 61
19 เด็กชายวรปรัชญ์ ปลื้มใจ ป.6 ศรีวิทยาปากน้ำ 5 ม.ค. 61
20 เด็กหญิงศิรดา จันทพันธ์ ป.6 รุ่งอรุณวิทยา 5 ม.ค. 61
21 เด็กชายณัฐภัทร แก้วทิพย์รักษ์ ป.6 ศรีวิทยาปากน้ำ 5 ม.ค. 61
22 เด็กชายทีฆทัศน์ พ่วงแก้ว ป.6 บ้านหนองบอน นันนานนท์ อนุสรณ์ 5 ม.ค. 61
23 เด็กหญิงณัชชา ตันเจริญ ป.6 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 5 ม.ค. 61
24 เด็กหญิงภัทราพร ไทยแก้ว ป.6 สุขเจริญผล 5 ม.ค. 61
25 เด็กหญิงอนัญญา กองกุหลาบ ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 5 ม.ค. 61
26 เด็กชายพงศ์วิชญ์ ศุภเวศยสกุล ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 5 ม.ค. 61
27 เด็กหญิงวรัชญา สิทธิโชติเดชาสกุล ป.6 เตรียมปริญญานุสรณ์ 5 ม.ค. 61
28 เด็กชายวนันต์ชัย โคตรศรีเมือง ป.6 เตรียมปริญญานุสรณ์ 5 ม.ค. 61
29 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสนาธรรม ป.5 สุขเจริญผลแพรกษา 5 ม.ค. 61
30 เด็กหญิงธนภรณ์ จำรูญจารีต ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภุมิ 5 ม.ค. 61
31 เด็กหญิงยิ่งรัก โพธิ์สุข ป.6 โรงเรียนประภามนตรี 3 5 ม.ค. 61
32 เด็กชายธนดล กระต่ายเพชร ป.6 โรงเรียนวัดบางนานอก 5 ม.ค. 61
33 เด็กชายเจษฎาพร แสงสุข ป.6 ประภามนตรี 3 5 ม.ค. 61
34 เด็กหญิงวชิราภรณ์ คล่ำคง ป.6 เซนต์โยเซฟ บางนา 5 ม.ค. 61
35 เด็กหญิงปรียาภรณ์ สาระนิตย์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช.) 5 ม.ค. 61
36 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ กลีบรักซ้อน ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี สปช 5 ม.ค. 61
37 เด็กหญิงสิริวรรณ แพรกนก ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 6 ม.ค. 61
38 เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีสุขโต ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล 6 ม.ค. 61
39 เด็กชายภคินทร เฉลิมชัย ป.6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 6 ม.ค. 61
40 เด็กหญิงแก้วกัลยรัตน์ ศรีสุวรรณ ป.6 สุขเจริญผล(เทพารักษ์) 6 ม.ค. 61
41 เด็กหญิงนพวรรณ อุดมพิทักษ์ ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล 6 ม.ค. 61
42 เด็กหญิงปรียพัทธ์ งามขำ ป.6 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 6 ม.ค. 61
43 เด็กชายพชรพล พินิจกิจ ป.4 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 6 ม.ค. 61
44 เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดปรีดี ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61
45 เด็กหญิงปารณีย์ กลกิจ ป.6 อรรถวิทย์ 6 ม.ค. 61
46 เด็กหญิงสุกฤตยา ตาสาย ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 6 ม.ค. 61
47 เด็กหญิงปพิชญา จุ้ยกะมุทร์ ป.6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61
48 เด็กหญิงภัชภิชา เอี่ยมเอก ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 6 ม.ค. 61
49 เด็กชายสุวีร์อัศม์ อักษรกริช ป.6 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 6 ม.ค. 61
50 เด็กชายเตวิช บุตยา ป.6 โรงเรียนศรีดรุณ 6 ม.ค. 61
51 เด็กชายพิธาน แย้มผะอบ ป.6 สายน้ำทิพย์ 6 ม.ค. 61
52 เด็กหญิงเมธิชนา โรจนะสมิต ป.6 พระหฤทัยคอนแวนต์ 6 ม.ค. 61
53 เด็กหญิงแทนขวัญ สัตตรัตน์พงษ์ ป.6 กว่างเจ้า 6 ม.ค. 61
54 เด็กชายประเมศร์ สาระโท ป.6 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61
55 เด็กหญิงศศิกานต์ วันทองทักษ์ ป.6 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช.) 6 ม.ค. 61
56 เด็กชายอาศิระ วงษ์บัวแก้ว ป.6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61
57 เด็กชายอานันทนะ วงษ์บัวแก้ว ป.4 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61
58 เด็กชายอนาวิล วงษ์บัวแก้ว ป.4 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 6 ม.ค. 61
59 เด็กหญิงวรรณิดา สงวนเตชะตระกูล ป.6 เซนต์โยเซฟ บางนา 6 ม.ค. 61
60 เด็กชายชยางกูร เถาว์วัลดี ป.6 สุขเจริญผล 6 ม.ค. 61
61 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เจริญงามเมือง ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล 6 ม.ค. 61
62 เด็กชายภูมิพัฒน์ สมานเกียรติสกุล ป.6 โรงเรียนพิพัฒนา 6 ม.ค. 61
63 เด็กชายเบญสิริ เบญจาวิจิตร ป.5 สารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ 6 ม.ค. 61
64 เด็กชายปัณณธัตฐ์ เย็นไธสง ป.6 ป้วยฮั้ว 6 ม.ค. 61
65 เด็กชายนัฐนนท์ เเสงพายัพ ป.6 วัดตะกล่ำ 6 ม.ค. 61
66 เด็กชายณภัทร ตีรกิตติพันธุ์ ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 6 ม.ค. 61
67 เด็กชายฐิติภูมิ ยอแสง ป.6 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 6 ม.ค. 61
68 เด็กชายพาทศ โอชะกลิ่น ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์​ 6 ม.ค. 61
69 เด็กหญิงชนพัฒน์ บุษบรรณ ป.6 ประภามนตรี 3 6 ม.ค. 61
70 เด็กชายก่อ กล่อมประเสริฐ ป.6 สุขเจริญผล 6 ม.ค. 61
71 เด็กหญิงไม้งาม มงคลเข็ม ป.6 เซนต์โยเซฟ บางนา 6 ม.ค. 61
72 เด็กหญิงจิรภิญญา รถมณี ป.6 ศรีเอื่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61
73 เด็กหญิงนัชนิฌา นิลเทพ ป.6 วัดตะกล่ำ 7 ม.ค. 61
74 เด็กหญิงศตพร ตันคิกุล ป.6 เซนต์โยเซฟบางนา 7 ม.ค. 61
75 เด็กชายอนันตชัย ก่อเกียรติเสถียร ป.6 พิพัฒนา 7 ม.ค. 61
76 เด็กหญิงธันยากานต์ ศิรทิพย์ชุติกุล ป.6 มารดานฤมล 7 ม.ค. 61
77 เด็กชายธนพนธ์ อูปนวล ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 7 ม.ค. 61
78 เด็กหญิงทัตพร บวรชุติวัต ป.6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61
79 เด็กหญิงหยาดทิพย์ เสมาทอง ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61
80 เด็กชายจิรายุ การินทร์ ป.6 ่ลาซาล 7 ม.ค. 61
81 เด็กชายวีรภัทร เตียนพลกรัง ป.6 สมาหารศึกษา 7 ม.ค. 61
82 เด็กชายธนโชติ มีถม ป.6 กรุงเทพพิทยา 7 ม.ค. 61
83 เด็กชายอนพัทย์ ยอดแก้ว ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61
84 เด็กหญิงเปมิกา ปั้นวงศ์รอด ป.6 เซนต์โยเซฟบางนา 7 ม.ค. 61
85 เด็กชายพิศุรวีณ์ ทรัพย์ยิ่ง ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 ม.ค. 61
86 เด็กชายภานุวิชญ์ เต็มใจ ป.6 ทรงวิทายเทพารักษ์ 7 ม.ค. 61
87 เด็กหญิงณิชาพัชร์ อ้นรัตน์ ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61
88 เด็กชายภูวิศ สุจิตตานนท์รัตน์ ป.6 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ 7 ม.ค. 61
89 เด็กหญิงพัตร์พิมล ทรัพย์ยิ่ง ป.5 เซนโยเซฟทิพวัล 7 ม.ค. 61
90 เด็กหญิงศรัญญา สุวานิช ป.6 สุขเจริญผลแพรกษา 7 ม.ค. 61
91 เด็กหญิงพิชญา หนูพุด ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61
92 เด็กชายคามิน สุมาพา ป.6 วัดกิ่งแก้ว 7 ม.ค. 61
93 เด็กหญิงรับขวัญ หล้าศรี ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61
94 เด็กหญิงวนัชพร นครศรี ป.6 เซนต์โยเซฟบางนา 7 ม.ค. 61
95 เด็กหญิงวิภาดา เบาวะนนท์ ป.6 สารสาน์วิเทศสุวรรณภูมิ 7 ม.ค. 61
96 เด็กหญิงกนกวรรณ หงส์วรางกูร ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 7 ม.ค. 61
97 เด็กหญิงณัฐนันท์ ตันเกษม ป.6 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 7 ม.ค. 61
98 เด็กหญิงณิชกานต์ ศิริวัฒนศักดิกุล ป.4 เซนต์โยเซฟ บางนา 7 ม.ค. 61
99 เด็กหญิงปาริฉัตร เขียวเทศ ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 7 ม.ค. 61
100 เด็กชายธนกร พร้อมเกษร ป.6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 7 ม.ค. 61
ข้อมูลทั้งหมด 1135 รายการ
จำนวน 12 หน้า

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 4 มกราคม -31 มกราคม 2561

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2561

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่