รายวิชาที่สอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนรายวิชาที่สอบ

1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาภาษาไทย
5. วิชาสังคมศึกษา

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ

 • วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 • วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
 • วิชาภาษาไทย ความรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
 • วิชาสังคมศึกษา ความรู้สังคมศึกษาั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนรายวิชาที่สอบ

1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาภาษาไทย
5. วิชาสังคมศึกษา

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ

 • วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 • วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 • วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 • วิชาภาษาไทย ความรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 • วิชาสังคมศึกษา ความรู้สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 14 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 9 กุมภาพันธ์ 2562

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2562

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่